NTI (Nice Time Idea) Regulamin

Regulamin NTI

I. Definicje:
1. NiceTimeIdea– oznacza Anna Stępień ŚWIĄTNIKI DOLNE 49,32-420 GDÓW,POLSKA
2. Użytkownik oznacza Ciebie tj.:

a. Osobę fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych lub
b. Osobę fizyczną o częściowej zdolności do czynności prawnych (+13) która zawiera umowę za zgodą opiekunów prawnych (a zgoda będzie udostępniona Nice Time Idea na żądanie )
która zaakceptowała Regulamin .

3. Nick – oznacza nazwę Użytkownika przybraną w trakcie rejestracji, niezbędną dla korzystania z Serwisu.
4. Konto Użytkownika – oznacza przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Nice Time Idea podłączonej do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym Użytkownikowi korzystanie z Usługi.
5. Treści – oznacza utwory w rozumieniu ustawy o ochronie prawa autorskiego i praw pokrewnych z dnia 4.02.1994 z poz. Zm. w szczególności fotografie dodane przez Użytkownika i wyświetlane w Serwisie.
6. Serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem www.nti.com stanowiąca własność Nice Time Idea dostępna dla wszystkich i Użytkowników .
7. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Nice Time Idea na warunkach Regulaminu , która określa prawa I obowiązki związane z Usługą świadczoną w Serwisie.
8. Ustawa – oznacza Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz. U. 9.092002 r.) z poz. zm..
9. Usługa – oznacza usługę elektroniczną świadczoną przez Nice Time Idea w rozumieniu Ustawy obejmującą utrzymanie Konta Użytkownika I inne usługi powiązane a to jest :

a. Google maps,
b. galeria.

10. Regulamin – oznacza niniejszy document .

II. Postanowienia Ogoólne
1. Dostęp do części ogólnej Serwisu nie wymaga rejestracji. Serwis promuje turystykę, zwiedzanie oraz wymianę informacji o ciekawych miejscach pomiędzy Użytkownikami dają możliwość zapoznania się z Treściami innych Użytkowników.
2. Jeżeli wgrywasz Treści, które Utwory osób trzecich, dodająć je oświadczasz, że posiadasz prawa I zgody takich osób trzecich do użytku Utworów w ramach funkcjonalności Serwisu..
3. W celu korzystania z Usługi i dostępu do Serwisu, potrzebujesz urządzenia końcowego podłączonego do sieci Internet , adresu e-mail, przeglądarki internetowej z włączoną funkcją obsługi plików cookies..
4. Serwis oraz zawarte w nim materiały oznaczone jako pochodzące od Nice Time Idea, z wyłączeniem:
a. Treści pochodzących od Użytkowników
b. materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców
stanowią własność Nice Time Idea.
5. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust.4 powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

III. Rejestracja

1. Warunkiem korzystania z Usługi jest:

a. rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych,
b. akceptacja Regulaminu,

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy, konieczne jest podanie danych o charakterze danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Nice Time Idea, która dane osobowe przetwarzać będzie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi.
3. W ramach rejestracji Użytkownik podaje:

a. adres e-mail,
b. kraj pochodzenia
c. hasło.

4. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie.
5. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

a. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
c. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na łamach Serwisu, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
d. samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu.

IV. Ograniczenia prawne i techniczne

1. Nice Time Idea nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
2. Nice Time Idea nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Treści Użytkowników, w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej,
b. Treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim,
c. zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn,
d. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
e. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Nice Time Idea,
f. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
g. szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Nice Time Idea,
h. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Nice Time Idea,
i. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Nice Time Idea,

3. Nice Time Idea zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
c. zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
d. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,
e. do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom,
f. usunięcia:
i. Treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści, w trybie i na warunkach Ustawy.

4. Jesteś odpowiedzialny za Treści dodane do Serwisu, ponosisz z tego tytułu pełną odpowiedzialność cywilną i karną .

V. Użytkownicy (Twoje) zobowiązania

1. Ty decydujesz jakie Treści dodajesz do Serwisu
2. Użytkownik zobowiązany jest do:

a. informowania Nice Time Idea o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, ,
b. przestrzegania Regulaminu,
c. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
d. nie naruszania praw osób trzecich,
e. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników (m.in. spam, nie zamówione informacje handlowe, mass mailing),
f. przestrzegania praw autorskich (zarówno majątkowych jak i osobistych) oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

VI. Odstąpienie od Umowy

1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia.
2. Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Użytkownikowi w każdym czasie w szczególności w przypadku złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian.
3. Nice Time Idea zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

a. w terminie 6 miesięcy od rejestracji nie dokonał żadnego logowania do Serwisu,
b. w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu.

VI. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Nice Time Idea w formie pisemnej na adres siedziby Nice Time Idea i określać:

a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Nice Time Idea,
b. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
c. zarzuty Użytkownika,
d. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
3. Nice Time Idea obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw .

VII. Poufność
1. Osobiste dane będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
2. Każdy Użytkownik ma prawo:

a. wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot,
b. do poprawiania tych danych,
c. do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Kont Użytkowników.

3. Nice Time Idea zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Nice Time Idea dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Nice Time Idea zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
3. Nice Time Idea zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
4. Każdy Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu niezwłocznie, w momencie pierwszego logowania się następującego po zmianie Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: Anna Stępień ŚWIĄTNIKI DOLNE 49,32-420 GDÓW,POLSKA
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2011.